ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
42

• หญิง
138

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
13

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
11

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
10

• งานสารสนเทศ
9

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
22

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
10

• งานโครงการ Education Hub
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการเนตรชุกรณ์ หอมไม่วาย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางภรรัช โอสธีรกุล
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นางสาวอารีรัตน์ ศิริเชษฐ
หัวหน้าโครงการ ภาษาต่างประเทศ (EP)นางสาวณปภัช พลฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)

นางสุพาภรณ์ บุญรักษ์
หัวหน้าคณะ คณะสีนางสาวชนทิชา เชิดตระกูล
หัวหน้าคณะ คณะสีนางสาวเกษราภรณ์ สุระ
หัวหน้าคณะ คณะสี

นางสาวขณิศรา ต้นสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทยนางสาวบุญสม ศรีศักดา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์นางสาวฉันทนา บุญมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์นางสาวมณฑนา รัตนบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวฐาปนีย์ พลเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศนางสาวพัชรี ชมจันทึก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวศิริรัตน์ ยอดยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวจิรสุดา เชี่ยวชาญ
ครู คณะสีนางปทิตตา จันทร์มณี
ครู ภาษาไทยนางยุวดี ดอกรังกูล
ครู ภาษาไทยนางสุภาพันธ์ โทณผลิน
ครู ภาษาไทยนางสาวชมัยพร แก้วปานกัน
ครู ภาษาไทยนางสาวกาญจนา เกิดเอี่ยม
ครู ภาษาไทยนางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์
ครู ภาษาไทยนางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา
ครู ภาษาไทยนางสาววราวรรณ จันชัง
ครู ภาษาไทยนางสาวพิมพ์ชนก พรหมจรรย์
ครู ภาษาไทยนางสาวสุพรพรรณ สิงห์ทอน
ครู ภาษาไทยนางทรายทอง ขยันการนาวี
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุหรรษา คงมีชนม์
ครู คณิตศาสตร์นางมนต์ทิพย์ แก้วเจริญ
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุกัญญา แอสมจิตต์
ครู คณิตศาสตร์นางแพร สมใจเพ็ง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวปัญจพร ซังยืนยง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะ
ครู คณิตศาสตร์นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวชมพูนุท รุ่งสว่าง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุพัตรา หมอยาดี
ครู คณิตศาสตร์นางสาวพิชชาพร เจริญยิ่ง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวจุฑารัตน์ เข็มเงิน
ครู คณิตศาสตร์นางสาวดารารัตน์ ทองโชติ
ครู คณิตศาสตร์นางสาวกมลลักษณ์ เพ็งดำ
ครู คณิตศาสตร์นางสาวชนิษฎา นุ่มอ่อน
ครู คณิตศาสตร์นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
ครู วิทยาศาสตร์นางอินทิรา เกตุอินทร์
ครู วิทยาศาสตร์นางศุภจินต์ มีมุข
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวจิตติมา ดมหอม
ครู วิทยาศาสตร์นางสาววนิดา สวนดอกไม้
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวนิสา จุลโพธิ์
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวอัญชลี ด้วงต้อย
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวรำพึง โพธิ์ศรี
ครู วิทยาศาสตร์นางสาววัชราพร ฟองจันทร์
ครู วิทยาศาสตร์นางพิมพ์รดา เพิ่มพูล
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวเมทินี พันธุ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวธัญจิรา ทองมาก
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวมลฑิรา ศรีศักดา
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวโชติกา ศรีคำไทย
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวณัฐชา เทียนศรี
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวหทัยรัตน ทองโสภา
ครู วิทยาศาสตร์นางลำดวน บุญรังษี
ครู วิทยาศาสตร์นางกฤติยา เหมรี
ครู วิทยาศาสตร์นางสมพิศ เล็กถวิลวงศ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวนิตยา ช่วงชิต
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวสมฤดี แจ้งข่าว
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาววีรินทร์พิมล ศรีชัย
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวภัทราภรณ์ รัตนวงศา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวนิลาวรรณ สมศักดิ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวพัชรี น้อยเพ็ง
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวพจนา บัวกระสินธุ์
ครู ศิลปะนางสาวบุษบา น้ำค้าง
ครู ศิลปะนางพรทิพย์ บุญลือ
ครู ศิลปะนางสาวชญานุตน์ เฮงตระกูล
ครู ศิลปะนางสุภัทรา บุญญสิทธิ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาววัสนันท์ ประจงการ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางน้ำค้าง แอสมจิตต์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวสุพรรณณี สกุลฤทธิ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาววรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวธนันญดา ศรีโมรา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวจริญญา นาระกันทา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางทิพยารัตน์ ดนุไทย
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวปาจรีย์ รัตนวิเชียร
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวภาวิณี สุวรรณประทีป
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวสุภาภรณ์ อยู่ประยงค์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวภาพตะวัน สันธนพิพัฒน์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวระวีวรรณ วีระเทศ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาววาสนา อร่ามรัศมี
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวน้ำทิพย์ ใจแจ้ง
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวสหัทยา หอมฟุ้ง
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวกุลิสรา หอมเย็นใจ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวมาณิการ์ พรหมสุข
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวจุฑามาศ แป้นแจ้ง
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวกฤษณา วิรุฬห์พจน์
ครู ภาษาต่างประเทศ (EP)ชุลีพร จันทร์เชียงศรี
ครู ภาษาต่างประเทศ (EP)นางสาวธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวทินันยา โพธิ์ศรี
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาววิภวานี ชำนาญศิลป์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวกัญญภรณ์ เลื่อยไธสงค์
ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนางปรัศนียา เทียนไชย
ครู ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)นางสาวฉัตรกานต์ วัฒนาดิลกชาติกุล
ครู ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)

นางสาวอัญชลิกา พวงดอกไม้
พนักงานราชการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอริศา พวงดอกไม้
อัตราจ้าง (สอน) การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาววิลาวรรณ วีระสุวรรณ
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศCrystina Giuffride
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)นางสาวฐิตารีย์ เทมี
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)Miss HUNG LU
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)MISS YAN XUEXIN
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)Ms.Laura Ellen Vinzant
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)นางสาวพนิดา ดอกไม้ศรีจันทร์
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)

นางสาวฉัตรสิรี คันธฐากูร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาววรีญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
เจ้าหน้าที่ งานกิจการนักเรียนนางสาววิไลวรรณ คงเปีย
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นิภาพร ยาทิพย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชีนางสาวเสาวรส สุวรรณเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวนางสาวภัทรานี ชัยศรี
เจ้าหน้าที่ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียนนางสาวณัฐวดี จันทร์แหยม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไปนางสาวสุนิสา สุวรรณคีรี
เจ้าหน้าที่ งานธุรการนางสาวเพทาย สอแอง
เจ้าหน้าที่ Labboyนางสาวศิวนาถ ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษานางสาวพุทธชาด พลเสน
เจ้าหน้าที่ งานกราฟฟิค EPนางสาวชลินีย์ โภคัง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุโครงการ EPนางสาวจุฬารัตน์ เกตุคง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน-วัดผลนางสาวนววรรณ สุมูลเวช
เจ้าหน้าที่ บริหารงานวิชาการเปรมกมล วิหคทอง
เจ้าหน้าที่ บริหารงานวิชาการนางมลฤดี ใจมั่น
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ Smart Classนางสาวกสิวรรณ วรรณวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ EPภัควัลย์ จันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่ งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคนางสาวพรไพลิน ทะนงค์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ Education Hub