ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
42

• หญิง
138

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
13

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
11

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
10

• งานสารสนเทศ
9

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
22

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
10

• งานโครงการ Education Hub
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายสมบุญ สกุลกรุณาอารีย์
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนนายยอดชาย ขุนสังวาลย์
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุพรรณชาติ แปลงเงิน
ที่ปรึกษา (กลุ่มสาระ) ภาษาต่างประเทศ (EP)

นายศุภชาติ อิ่มเกษม
หัวหน้าคณะ คณะสีนายธนวัฒน์ นาคเอก
หัวหน้าคณะ คณะสี

นายธเนศ สมาลาวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายวุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร
ครู ภาษาไทยนายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ครู คณิตศาสตร์นายเฉลิมพร แตงโสภา
ครู คณิตศาสตร์นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์นายภัทรพล พุ่มเข็ม
ครู วิทยาศาสตร์นายสุรัตน์ ชุ่มทอง
ครู วิทยาศาสตร์นายสุชาติ ผลภาษี
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายชนินทร์ ชโลธร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายเมธา โกมุกพันธ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายเสกสรรค์ นาเอก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายอานันท์ นกดำ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายนรินทร์ รักนุ้ย
ครู ศิลปะพรรณพงศ์ สมจิตต์
ครู ศิลปะนายสันติชัย บุญรักษ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีโสภณ ผาปาน
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนาย พาสุโข โสขุมา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายสมัชญ์ ศรีจันทร์ทับ
ครู ภาษาต่างประเทศนายเขมินท์ อุ่นศิริ
ครู ภาษาต่างประเทศนายนพวรรณ ตันติคงพันธ์
ครู ภาษาต่างประเทศนายธฤต จันทร์สุวรรณ
ครู ภาษาต่างประเทศนายทรงศักดิ์ โชติช่วง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายประยุทธ์ ขำพิจิตร
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา

MR. Ricardo Lim Calaquian
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)MR. Hiren Narsai
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)MR. BRETT WILLKIN
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)Mr.Klye Richard Fogarty
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)MR. Bryan Izumoto
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)MR. Anthony Burns
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)MR. Nicholas Evans
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)MR. Connor Balfany
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)MR. Christian Hedstrom
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)

นายสุวัฒน์ เสนาะพิณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์สื่อประสมนายอภิสิทธิ์ ผาสุโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานซ่อมไฟฟ้าผู้ติดต่อภายนอก หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่