ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
48

• หญิง
135

รวม
189


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
92

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
56


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1

• กลุ่มงานบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
1

• กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
10

• ภาษาต่างประเทศ
27

• โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
10

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานกิจการนักเรียน
1

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานการเงินและบัญชี
2

• งานปฏิคม
1

• งานแนะแนว
1

• รักษาความปลอดภัย
3

• พนักงานขับรถ
3

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
1

• งานศูนย์สื่อประสม
1

• งานบริหารงบประมาณ
1

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานห้องสมุด
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
2

• นักการภารโรง
16

• งานแผนงาน
1

• โครงการห้องเรียนพิเศษ Education HUB
11

• งานโครงการ Education Hub
2

• งานโครงการ SMTE
1

• งานผลิตเอกสาร
1

• โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
19

• โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
17

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นายสุวัฒน์ เสนาะพิณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์สื่อประสม
นางสาวฉัตรสิรี คันธฐากูร
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ
นางสาวจุฬารัตน์ เกตุคง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
นายอภิสิทธิ์ ผาสุโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานซ่อมไฟฟ้า
นางสาววิไลวรรณ คงเปีย
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
นางสาวภัทรานี ชัยศรี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ SMTE
นางสาวศิวนาถ ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา
นางสาวพุทธชาด พลเสน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ EP
นางสาวเสาวรส สุวรรณเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
นางสาวเพทาย สอแอง
เจ้าหน้าที่ Labboy
นางสาวนิภาพร ยาทิพย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี
นางสาวอุรศา ขุนสังวาลย์
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
นางภัควัลย์ ยางทอง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงบประมาณ
นางกสิวรรณ วิเชียรศรี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ EP
นางสาววรีญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
เจ้าหน้าที่ งานกิจการนักเรียน
นายประภากร อ้นพงษ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ Education Hub
นายสหโชค จุลโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ Smart Class
นางสาวณิชากร สุวรรณคีรี
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ
นางสาวบุศรินทร์ สอดศรี
เจ้าหน้าที่ งานแผนงาน
นายเสฏฐวุฒิ พรธนะวัฒน์
เจ้าหน้าที่ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
นางสาววชิราวรรณ นันทปิยะวรรณ
เจ้าหน้าที่ บริหารงานวิชาการ
นางสาวศศิวิมล ทำจะดี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี
นางสาวจิณณพัต ขุนสังวาลย์
เจ้าหน้าที่ บริหารงานวิชาการ
นางสาว สุชาวดี ทองเลิศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนและงานวัดผล
นางสาว มณฑิรา เพชรมณีจินดา
เจ้าหน้าที่ งานผลิตเอกสาร
นางสาวศิริพร ไชยฤกษ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ Education Hub
นายศุภกฤต ศรีวิเชียร
เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
นายจตุพร แป้นคง
เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
นายไพศาล วงษ์สาโรจน์
เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
นายสมชาย สดศรี
เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
นายสายัณห์ หอมยามเย็น
เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
นายอนันต์ รื่นพรต
เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย
นางมาลัย วาโฉม
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นางเรณู เพ็งจันทร์ดี
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นางสาวราตรี เนตรสว่าง
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นางสาวดาวใจ เสนาะพิณ
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นางสาววิมล โยสะอาด
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นางสาวอัญชลี ทองโกมล
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นางสุทิน แย้มมี
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นางสุนันท์ แสงทอง
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นางอนุ กล่ำอาจ
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นายจิรพงษ์ เสริฐศรี
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นายนิพนธ์ อ่วมป่วน
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นายประจวบ รักสกุล
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นายภิณโย แป้นคง
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นายสมเกียรติ พรรณขาม
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นายสิบ สร้อยเกสร
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง
นายอภินันท์ สามสี
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง