ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
33

• หญิง
136

รวม
171


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
94

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
2

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20

• ภาษาต่างประเทศ
23

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
12

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• EP
1

• งานบุคลากร
7

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานคอมพิวเตอร์
1

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
6

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
9

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
1

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานเครือข่ายผู้ปกครอง
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
5

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
12

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
14

• งานสารสนเทศ
10

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
13

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
24

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

เธœเธนเน‰เธ”เธนเนเธฅเธฃเธฐเธšเธšเธซเธฅเธฑเธ


นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสันติชัย บุญรักษ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายยอดชาย ขุนสังวาลย์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวภัทรานี ชัยศรี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวธนันญดา ศรีโมรา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก