ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
48

• หญิง
135

รวม
189


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
92

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
56


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1

• กลุ่มงานบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
1

• กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
10

• ภาษาต่างประเทศ
27

• โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
10

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานกิจการนักเรียน
1

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานการเงินและบัญชี
2

• งานปฏิคม
1

• งานแนะแนว
1

• รักษาความปลอดภัย
3

• พนักงานขับรถ
3

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
1

• งานศูนย์สื่อประสม
1

• งานบริหารงบประมาณ
1

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานห้องสมุด
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
2

• นักการภารโรง
16

• งานแผนงาน
1

• โครงการห้องเรียนพิเศษ Education HUB
11

• งานโครงการ Education Hub
2

• งานโครงการ SMTE
1

• งานผลิตเอกสาร
1

• โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
19

• โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
17

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTEหัวหน้าโครงการนางสาวเกษราภรณ์ สุระ
หัวหน้าโครงการ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE

ครูนายยอดชาย ขุนสังวาลย์
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะ
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางลำดวน บุญรังษี
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นายภัทรพล พุ่มเข็ม
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางชมพูนุท เบญจกุล
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางน้ำทิพย์ สิริประภาพรรณ
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางสาวธัญจิรา ทองมาก
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภ
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางสาวมาณิการ์ พรหมสุข
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางสาวเมทินี พันธุ
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางสาวมลฑิรา ศรีศักดา
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางสาวจุฑามาศ แป้นแจ้ง
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE