ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
48

• หญิง
135

รวม
189


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
92

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
56


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1

• กลุ่มงานบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
1

• กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
10

• ภาษาต่างประเทศ
27

• โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
10

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานกิจการนักเรียน
1

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานการเงินและบัญชี
2

• งานปฏิคม
1

• งานแนะแนว
1

• รักษาความปลอดภัย
3

• พนักงานขับรถ
3

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
1

• งานศูนย์สื่อประสม
1

• งานบริหารงบประมาณ
1

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานห้องสมุด
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
2

• นักการภารโรง
16

• งานแผนงาน
1

• โครงการห้องเรียนพิเศษ Education HUB
11

• งานโครงการ Education Hub
2

• งานโครงการ SMTE
1

• งานผลิตเอกสาร
1

• โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
19

• โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
17

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASSหัวหน้าโครงการนายรณภณ เนตรสว่างวิชา
หัวหน้าโครงการ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS

ครูนางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางสาวจิตติมา ดมหอม
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางสาววนิดา สวนดอกไม้
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางปาจรีย์ ศรีเพียงจันทร์
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางสาวภาวิณี สุวรรณประทีป
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางภาพตะวัน ตั้งเจริญสุขยิ่ง
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางวาสนา อิ่มสมบัติ
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นายวุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางสาวสิญาภัสร์ อริยโรจน์วิภู
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางสาวสมฤดี แจ้งข่าว
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นายธีรศักดิ์ มังคุด
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางศุภจินต์ มีมุข
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางชมพูนุท เบญจกุล
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางดารารัตน์ สุขแก้ว
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางสาวณัฐชา เทียนศรี
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
นางสาวอมรรัตน์ มะณีสุทธิ์
ครู โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS