ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
42

• หญิง
138

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
13

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
11

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
10

• งานสารสนเทศ
9

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
22

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
10

• งานโครงการ Education Hub
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ‡เธฒเธ™เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃ เนเธฅเธฐเธ™เธดเน€เธ—เธจเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™


นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน

นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางปทิตตา จันทร์มณี
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางภรรัช โอสธีรกุล
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวพจนา บัวกระสินธุ์
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาววัสนันท์ ประจงการ
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนายธเนศ สมาลาวงษ์
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวฐาปนีย์ พลเสน
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวณปภัช พลฤทธิ์
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวสุพรรณณี สกุลฤทธิ์
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวฉันทนา บุญมาก
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวอารีรัตน์ ศิริเชษฐ
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาววาสนา อร่ามรัศมี
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะ
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวมณฑนา รัตนบุรี
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาววราวรรณ จันชัง
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวภัทราภรณ์ รัตนวงศา
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวเมทินี พันธุ
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวชมพูนุท รุ่งสว่าง
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอนนางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ
กรรมการฝ่าย งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน