ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
42

• หญิง
138

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
13

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
11

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
10

• งานสารสนเทศ
9

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
22

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
10

• งานโครงการ Education Hub
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ‡เธฒเธ™เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธเนˆเธฒเธขเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ


นางสาววนิดา สวนดอกไม้
หัวหน้างาน งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวนววรรณ สุมูลเวช
เจ้าหน้าที่ งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวชมัยพร แก้วปานกัน
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางศุภจินต์ มีมุข
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวนิตยา ช่วงชิต
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวกาญจนา เกิดเอี่ยม
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวนิสา จุลโพธิ์
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวน้ำทิพย์ ใจแจ้ง
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวพิมพ์ชนก พรหมจรรย์
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวนิลาวรรณ สมศักดิ์
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางสาววิลาวรรณ วีระสุวรรณ
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวกมลลักษณ์ เพ็งดำ
กรรมการฝ่าย งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ