ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
42

• หญิง
138

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
13

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
11

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
10

• งานสารสนเทศ
9

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
22

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
10

• งานโครงการ Education Hub
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ‡เธฒเธ™เธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธž


นางสาวนิสา จุลโพธิ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ

นางสาวบุษบา น้ำค้าง
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางสาวธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางศุภจินต์ มีมุข
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางสาวนิตยา ช่วงชิต
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนายชนินทร์ ชโลธร
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางแพร สมใจเพ็ง
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางสาวอัญชลี ด้วงต้อย
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางสาวปัญจพร ซังยืนยง
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางสาววาสนา อร่ามรัศมี
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางสาวศิริรัตน์ ยอดยิ่ง
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะ
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางสาวสุพัตรา หมอยาดี
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพนางสาวพิชชาพร เจริญยิ่ง
กรรมการฝ่าย งานประกันคุณภาพ