ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
33

• หญิง
129

รวม
162


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
89

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
24


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
2

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
21

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19

• ภาษาต่างประเทศ
23

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
11

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานการเงินและบัญชี
3

• งานคอมพิวเตอร์
1

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
1

• งานแนะแนว
2

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
2

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
4

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
1

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
2

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานเครือข่ายผู้ปกครอง
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
5

• งานสำนักงาน
4

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
2

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
3

• งานมสธ.
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
11

สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวณาฏญา นวมทิพวัลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมบุญ สกุลกรุณาอารีย์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายทรงศักดิ์ โชติช่วง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานายประยุทธ์ ขำพิจิตร
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวพัชรี ชมจันทึก
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาววิภานี ชำนาญศิลป์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษา