ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
37

• หญิง
122

รวม
161


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
25


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
20

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
10

• ภาษาต่างประเทศ
21

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
5

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานกิจการนักเรียน
1

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานการเงินและบัญชี
1

• งานปฏิคม
1

• งานแนะแนว
1

• งานศูนย์สื่อประสม
1

• งานบริหารงบประมาณ
1

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานห้องสมุด
1

• บริหารงานวิชาการ
1

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
2

• งานแผนงาน
1

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
3

• งานโครงการ Education Hub
1

• งานโครงการ SMTE
1

• งานผลิตเอกสาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ภาษาต่างประเทศหัวหน้ากลุ่มสาระฯนางสาวฐาปนีย์ พลเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ครู ภาษาต่างประเทศ

ครูนางทิพยารัตน์ ดนุไทย
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายศุภชาติ อิ่มเกษม
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางปาจรีย์ ศรีเพียงจันทร์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวระวีวรรณ วีระเทศ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภาวิณี สุวรรณประทีป
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางภาพตะวัน ล่ามแขก
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางวาสนา อิ่มสมบัติ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายเขมินท์ อุ่นศิริ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุภาภรณ์ อยู่ประยงค์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางน้ำทิพย์ สิริประภาพรรณ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวมาณิการ์ พรหมสุข
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสหัทยา หอมฟุ้ง
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายสมัชญ์ ศรีจันทร์ทับ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายธนันพัชญ์ ตันติคงพันธ์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจุฑามาศ แป้นแจ้ง
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางกุลิสรา ไล้ทอง
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายชลสิทธิ์ อาจคงหาญ
ครู ภาษาต่างประเทศ