ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
48

• หญิง
135

รวม
189


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
92

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
56


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1

• กลุ่มงานบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
1

• กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
10

• ภาษาต่างประเทศ
28

• โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
10

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานกิจการนักเรียน
1

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานการเงินและบัญชี
2

• งานปฏิคม
1

• งานแนะแนว
1

• รักษาความปลอดภัย
3

• พนักงานขับรถ
3

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
1

• งานศูนย์สื่อประสม
1

• งานบริหารงบประมาณ
1

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานห้องสมุด
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
2

• นักการภารโรง
16

• โครงการห้องเรียนพิเศษ Education HUB
11

• งานโครงการ Education Hub
2

• งานโครงการ SMTE
1

• งานผลิตเอกสาร
1

• โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
19

• โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
17

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ภาษาต่างประเทศหัวหน้ากลุ่มสาระฯนางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ครู ภาษาต่างประเทศ

ครูนางทิพยารัตน์ ดนุไทย
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายศุภชาติ อิ่มเกษม
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางปรัศนียา เทียนไชย
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวฐาปนีย์ พลเสน
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางปาจรีย์ ศรีเพียงจันทร์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางระวีวรรณ ศรีศรุตภาคย์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภาวิณี สุวรรณประทีป
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางภาพตะวัน ตั้งเจริญสุขยิ่ง
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางวาสนา อิ่มสมบัติ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุภาภรณ์ อยู่ประยงค์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางอารีรัตน์ เอี่ยมมี
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางน้ำทิพย์ สิริประภาพรรณ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวมาณิการ์ พรหมสุข
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสหัทยา หอมฟุ้ง
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายสมัชญ์ ศรีจันทร์ทับ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายธนันพัชญ์ ตันติคงพันธ์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกฤษณา วิรุฬห์พจน์
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชุลีพร จันทร์เชียงศรี
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวฉัตรกานต์ วัฒนาดิลกชาติกุล
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจุฑามาศ แป้นแจ้ง
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางกุลิสรา ไล้ทอง
ครู ภาษาต่างประเทศ
นายชลสิทธิ์ อาจคงหาญ
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาววันวิสาข์ เรืองปานกัน
ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศุภกานต์ แสงอรุณ
ครู ภาษาต่างประเทศ

อัตราจ้าง (สอน)นางสาววรรษกร วงษ์จันทร์ดี
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ