ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
42

• หญิง
138

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
13

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
11

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
10

• งานสารสนเทศ
9

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
22

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
10

• งานโครงการ Education Hub
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธญเธฒเธŠเธตเธžเนเธฅเธฐเน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธต


นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี





นางภรรัช โอสธีรกุล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสุภัทรา บุญญสิทธิ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาววัสนันท์ ประจงการ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นายสันติชัย บุญรักษ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นายยอดชาย ขุนสังวาลย์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางน้ำค้าง แอสมจิตต์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาวสุพรรณณี สกุลฤทธิ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาววรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาวธนันญดา ศรีโมรา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



โสภณ ผาปาน
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาวจริญญา นาระกันทา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นาย พาสุโข โสขุมา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี



นางสาวกัญญภัทร แสงดาว
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี





นางสาวอริศา พวงดอกไม้
อัตราจ้าง (สอน) การงานอาชีพและเทคโนโลยี