ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
39

• หญิง
126

รวม
166


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
39

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
20

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
11

• ภาษาต่างประเทศ
20

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
5

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานกิจการนักเรียน
1

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานการเงินและบัญชี
1

• งานปฏิคม
1

• งานแนะแนว
1

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
1

• งานศูนย์สื่อประสม
1

• งานบริหารงบประมาณ
1

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานห้องสมุด
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
2

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
1

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
4

• งานโครงการ Education Hub
1

• งานโครงการ SMTE
1

• งานผลิตเอกสาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
การงานอาชีพและเทคโนโลยีหัวหน้ากลุ่มสาระฯนางสาววัสนันท์ ประจงการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

ครูนางสุภัทรา บุญญสิทธิ์
ครู การงานอาชีพ
นางน้ำค้าง แอสมจิตต์
ครู การงานอาชีพ
นางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุล
ครู การงานอาชีพ
นางสาวศิริพร ศรีสุข
ครู การงานอาชีพ
นางสาววรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ
ครู การงานอาชีพ
นางสาวจริญญา นาระกันทา
ครู การงานอาชีพ
นางสาวกัญญภัทร แสงดาว
ครู การงานอาชีพ
นาย พาสุโข โสขุมา
ครู การงานอาชีพ
นายโสภณ ผาปาน
ครู การงานอาชีพ

อัตราจ้าง (สอน)นางสาวอริศา พวงดอกไม้
อัตราจ้าง (สอน) การงานอาชีพ