ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
33

• หญิง
129

รวม
162


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
89

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
24


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
2

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
21

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19

• ภาษาต่างประเทศ
23

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
11

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานการเงินและบัญชี
3

• งานคอมพิวเตอร์
1

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
1

• งานแนะแนว
2

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
2

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
4

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
1

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
2

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานเครือข่ายผู้ปกครอง
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
5

• งานสำนักงาน
4

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
2

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
3

• งานมสธ.
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
11

การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางคนึง ไวยโอรส
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางภรรัช โอสธีรกุล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสุภัทรา บุญญสิทธิ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาววัสนันท์ ประจงการ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายสันติชัย บุญรักษ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายยอดชาย ขุนสังวาลย์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางน้ำค้าง แอสมจิตต์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวสุพรรณณี สกุลฤทธิ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุล
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาววรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวธนันญดา ศรีโมรา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวจริญญา นาระกันทา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวอริศา พวงดอกไม้
อัตราจ้าง (สอน) การงานอาชีพและเทคโนโลยี