ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
48

• หญิง
135

รวม
189


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
92

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
56


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1

• กลุ่มงานบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
1

• กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
10

• ภาษาต่างประเทศ
28

• โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program
10

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานกิจการนักเรียน
1

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานการเงินและบัญชี
2

• งานปฏิคม
1

• งานแนะแนว
1

• รักษาความปลอดภัย
3

• พนักงานขับรถ
3

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
1

• งานศูนย์สื่อประสม
1

• งานบริหารงบประมาณ
1

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานห้องสมุด
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
2

• นักการภารโรง
16

• โครงการห้องเรียนพิเศษ Education HUB
11

• งานโครงการ Education Hub
2

• งานโครงการ SMTE
1

• งานผลิตเอกสาร
1

• โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE - SMART CLASS
19

• โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
17

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหัวหน้ากลุ่มสาระฯนางสาวมณฑนา รัตนบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูนายสุชาติ ผลภาษี
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายชนินทร์ ชโลธร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสมฤดี แจ้งข่าว
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายเมธา โกมุกพันธ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายเสกสรรค์ นาเอก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวพัชรี น้อยเพ็ง
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสมพิศ เล็กถวิลวงศ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายอานันท์ นกดำ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจิรสุดา เชี่ยวชาญ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวกวินตา ศรีชัย
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอมรรัตน์ มะณีสุทธิ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวศิริวิภาดา วิเศษศิริ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจีรวรรณ ปรางค์ทอง
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม