ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
33

• หญิง
123

รวม
156


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
49

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
94

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
2

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
2

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• ฝ่ายประกันคุณภาพ
1

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
14

• คณิตศาสตร์
20

• วิทยาศาสตร์
21

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
4

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานบุคลากร
2

• งานสารบรรณ
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
3

• งานประกันคุณภาพ
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานคอมพิวเตอร์
1

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
1

• งานห้องสมุด
1

• งานแนะแนว
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
11

• งานศูนย์สื่อประสม
2

• งานห้อง Resource Center
2

• งานบริหารงบประมาณ
2

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
2

• งานกราฟฟิค EP
2

• งานพัสดุโครงการ EP
2

• งานทะเบียน-วัดผล
2

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานเครือข่ายผู้ปกครอง
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายชนินทร์ ชโลธร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวรพร พรหมใจรักษ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางรัชนีกร เนตรอนงค์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายสุชาติ ผลภาษี
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสมพิศ เล็กถวิลวงศ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวนิตยา ช่วงชิต
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวสุภาพร พรหมอ่อน
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวสมฤดี แจ้งข่าว
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวมณฑนา รัตนบุรี
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวภัทราภรณ์ รัตนวงศา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายเมธา โกมุกพันธ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายเสกสรรค์ นาเอก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวพัชรี น้อยเพ็ง
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม