ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
33

• หญิง
129

รวม
162


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
89

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
24


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
2

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
21

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19

• ภาษาต่างประเทศ
23

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
11

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานการเงินและบัญชี
3

• งานคอมพิวเตอร์
1

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
1

• งานแนะแนว
2

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
2

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
4

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
1

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
2

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานเครือข่ายผู้ปกครอง
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
5

• งานสำนักงาน
4

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
2

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
3

• งานมสธ.
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
11

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวมณฑนา รัตนบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุชาติ ผลภาษี
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสมพิศ เล็กถวิลวงศ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวนิตยา ช่วงชิต
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวสุภาพร พรหมอ่อน
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายชนินทร์ ชโลธร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวสมฤดี แจ้งข่าว
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวภัทราภรณ์ รัตนวงศา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวนิลาวรรณ สมศักดิ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายเมธา โกมุกพันธ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายเสกสรรค์ นาเอก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายอานันท์ นกดำ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวพัชรี น้อยเพ็ง
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม