ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
42

• หญิง
138

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
13

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
11

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
10

• งานสารสนเทศ
9

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
22

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
10

• งานโครงการ Education Hub
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ


นางสาวฉันทนา บุญมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์นายภัทรพล พุ่มเข็ม
ครู วิทยาศาสตร์นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
ครู วิทยาศาสตร์นางอินทิรา เกตุอินทร์
ครู วิทยาศาสตร์นางศุภจินต์ มีมุข
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวจิตติมา ดมหอม
ครู วิทยาศาสตร์นางสาววนิดา สวนดอกไม้
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวนิสา จุลโพธิ์
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวอัญชลี ด้วงต้อย
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวรำพึง โพธิ์ศรี
ครู วิทยาศาสตร์นายสุรัตน์ ชุ่มทอง
ครู วิทยาศาสตร์นางสาววัชราพร ฟองจันทร์
ครู วิทยาศาสตร์นางพิมพ์รดา เพิ่มพูล
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวเมทินี พันธุ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวธัญจิรา ทองมาก
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวมลฑิรา ศรีศักดา
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวโชติกา ศรีคำไทย
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวณัฐชา เทียนศรี
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวหทัยรัตน ทองโสภา
ครู วิทยาศาสตร์นางลำดวน บุญรังษี
ครู วิทยาศาสตร์นางกฤติยา เหมรี
ครู วิทยาศาสตร์