ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
38

• หญิง
131

รวม
172


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
97

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
12

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
16

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพ
11

• ภาษาต่างประเทศ
21

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
5

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประกันคุณภาพ
16

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
3

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
6

• งานแนะแนว
4

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
8

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานบริหารงบประมาณ
2

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
3

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
1

• งานนักการภารโรง
1

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
3

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
3

• งานมสธ.
6

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
9

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
8

• งานสารสนเทศ
7

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
3

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
13

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
3

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
18

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
5

• งานโครงการ Education Hub
1

• งานโครงการ SMTE
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
วิทยาศาสตร์หัวหน้ากลุ่มสาระฯนางสาวฉันทนา บุญมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูนางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางกฤติยา เหมรี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสันติชัย บุญรักษ์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายยอดชาย ขุนสังวาลย์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายรณภณ เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวจิตติมา ดมหอม
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาววนิดา สวนดอกไม้
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวนิสา จุลโพธิ์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาววิรตา โพธิ์ศรี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวนริศตา ด้วงต้อย
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสุรัตน์ ชุ่มทอง
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางลำดวน บุญรังษี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายภัทรพล พุ่มเข็ม
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางศุภจินต์ มีมุข
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางอินทิรา เกตุอินทร์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวธัญจิรา ทองมาก
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาววัชราพร ฟองจันทร์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวธนันญดา ศรีโมรา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวเมทินี พันธุ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวมลฑิรา ศรีศักดา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวโชติกา ศรีคำไทย
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวณัฐชา เทียนศรี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวหทัยรัตน์ ทองโสภา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางประภา ธีระเสถียรโสภณ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราจ้าง (สอน)นางสาวปาณิสรา พวงบุบผา
อัตราจ้าง (สอน) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี