ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
35

• หญิง
124

รวม
159


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
50

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
2

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
1

• ฝ่ายประกันคุณภาพ
1

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
15

• คณิตศาสตร์
21

• วิทยาศาสตร์
21

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
6

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19

• ภาษาต่างประเทศ
23

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
3

• สุขศึกษาและพลศึกษา
8

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานบุคลากร
1

• งานสารบรรณ
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
4

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
1

• งานห้องสมุด
2

• งานแนะแนว
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
3

• งานศูนย์สื่อประสม
2

• งานห้อง Resource Center
2

• งานบริหารงบประมาณ
2

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2

• งานซ่อมไฟฟ้า
2

• งานโสตทัศนศึกษา
2

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
2

• บริหารงานวิชาการ
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานเครือข่ายผู้ปกครอง
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

วิทยาศาสตร์


นางสุธีรา วงศ์ชวลิต
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายบุญช่วย ศรีศักดา
ครู วิทยาศาสตร์นางสาววรางค์ภัทร์ สุขเรือน
ครู วิทยาศาสตร์นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์นายภัทรพล พุ่มเข็ม
ครู วิทยาศาสตร์นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
ครู วิทยาศาสตร์นางอินทิรา เกตุอินทร์
ครู วิทยาศาสตร์นางศุภจินต์ มีมุข
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวจิตติมา ดมหอม
ครู วิทยาศาสตร์นางสาววนิดา สวนดอกไม้
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวฉันทนา บุญมาก
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวนิสา จุลโพธิ์
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวอัญชลี ด้วงต้อย
ครู วิทยาศาสตร์นายสุรัตน์ ชุ่มทอง
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวสมหญิง ไกลหา
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวธัญจิรา ทองมาก
ครู วิทยาศาสตร์นางลำดวน บุญรังษี
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวสมหมาย สวนดอกไม้
ครู วิทยาศาสตร์นางกฤติยา เหมรี
ครู วิทยาศาสตร์

นางสาวกัญชริญา ม่วงน้อย
อัตราจ้าง (สอน) วิทยาศาสตร์