ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
38

• หญิง
123

รวม
163


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
94

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
10

• ภาษาต่างประเทศ
21

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
5

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานกิจการนักเรียน
1

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานการเงินและบัญชี
2

• งานปฏิคม
1

• งานแนะแนว
1

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
1

• งานศูนย์สื่อประสม
1

• งานบริหารงบประมาณ
1

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานห้องสมุด
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
2

• งานแผนงาน
1

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
3

• งานโครงการ Education Hub
1

• งานโครงการ SMTE
1

• งานผลิตเอกสาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
วิทยาศาสตร์หัวหน้ากลุ่มสาระฯนางสาวฉันทนา บุญมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูนางกฤติยา เหมรี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสันติชัย บุญรักษ์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายยอดชาย ขุนสังวาลย์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรณภณ เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจิตติมา ดมหอม
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววนิดา สวนดอกไม้
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสิญาภัสร์ อริยโรจน์วิภู
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุรัตน์ ชุ่มทอง
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายธีรศักดิ์ มังคุด
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางลำดวน บุญรังษี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภัทรพล พุ่มเข็ม
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศุภจินต์ มีมุข
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอินทิรา เกตุอินทร์
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญจิรา ทองมาก
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธนันญดา ศรีโมรา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเมทินี พันธุ
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมลฑิรา ศรีศักดา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวโชติกา ศรีคำไทย
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฐชา เทียนศรี
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวหทัยรัตน์ ทองโสภา
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอาทิตยา กล้ำกลืนสุข
ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี