ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
35

• หญิง
124

รวม
159


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
50

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
2

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
1

• ฝ่ายประกันคุณภาพ
1

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
15

• คณิตศาสตร์
21

• วิทยาศาสตร์
21

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
6

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19

• ภาษาต่างประเทศ
23

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
3

• สุขศึกษาและพลศึกษา
8

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานบุคลากร
1

• งานสารบรรณ
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
4

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
1

• งานห้องสมุด
2

• งานแนะแนว
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
3

• งานศูนย์สื่อประสม
2

• งานห้อง Resource Center
2

• งานบริหารงบประมาณ
2

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2

• งานซ่อมไฟฟ้า
2

• งานโสตทัศนศึกษา
2

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
2

• บริหารงานวิชาการ
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานเครือข่ายผู้ปกครอง
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

คณิตศาสตร์


นางสาวบุญสม ศรีศักดา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายสนั่น เขื่อนแก้ว
ครู คณิตศาสตร์นายมานะ สุวรรณฤทธิ์
ครู คณิตศาสตร์นางนงเยาว์ คล้ายสินธุ์
ครู คณิตศาสตร์นายสุภศิลป์ ดอกรังกูล
ครู คณิตศาสตร์นางทรายทอง ขยันการนาวี
ครู คณิตศาสตร์นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุหรรษา คงมีชนม์
ครู คณิตศาสตร์นางมนต์ทิพย์ แก้วเจริญ
ครู คณิตศาสตร์นางสุพาภรณ์ บุญรักษ์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุกัญญา แอสมจิตต์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวเกษราภรณ์ สุระ
ครู คณิตศาสตร์นายนพรัตน์ ภักมี
ครู คณิตศาสตร์นางแพร สมใจเพ็ง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวปัญจพร ซังยืนยง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะ
ครู คณิตศาสตร์นายธนวัฒน์ นาคเอก
ครู คณิตศาสตร์นางสาวชมพูนุท รุ่งสว่าง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุพัตรา หมอยาดี
ครู คณิตศาสตร์นางสาวพิชชาพร เจริญยิ่ง
ครู คณิตศาสตร์