ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
38

• หญิง
123

รวม
163


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
94

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
19

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
10

• ภาษาต่างประเทศ
21

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
5

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานกิจการนักเรียน
1

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานการเงินและบัญชี
2

• งานปฏิคม
1

• งานแนะแนว
1

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
1

• งานศูนย์สื่อประสม
1

• งานบริหารงบประมาณ
1

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานห้องสมุด
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
2

• งานแผนงาน
1

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
3

• งานโครงการ Education Hub
1

• งานโครงการ SMTE
1

• งานผลิตเอกสาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
คณิตศาสตร์หัวหน้ากลุ่มสาระฯนางมนต์ทิพย์ แก้วเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ครู คณิตศาสตร์

ครูนางสุพาภรณ์ บุญรักษ์
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวบุญสม ศรีศักดา
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวเกษราภรณ์ สุระ
ครู คณิตศาสตร์
นางแพร สมใจเพ็ง
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุกัญญา แอสมจิตต์
ครู คณิตศาสตร์
นายธนวัฒน์ นาคเอก
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะ
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวปัญจพร ซังยืนยง
ครู คณิตศาสตร์
นางชมพูนุท เบญจกุล
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวสุพัตรา หมอยาดี
ครู คณิตศาสตร์
นางดารารัตน์ สุขแก้ว
ครู คณิตศาสตร์
นายเฉลิมพร แตงโสภา
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวกมลลักษณ์ เพ็งดำ
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวชนิษฎา นุ่มอ่อน
ครู คณิตศาสตร์
นางสาวจุฑารัตน์ เข็มเงิน
ครู คณิตศาสตร์
นายสิทธิชัย น้อยราษฎร์
ครู คณิตศาสตร์