ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
33

• หญิง
129

รวม
162


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
45

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
89

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
24


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
2

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
21

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
8

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19

• ภาษาต่างประเทศ
23

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
11

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานการเงินและบัญชี
3

• งานคอมพิวเตอร์
1

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
1

• งานแนะแนว
2

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
2

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
4

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
1

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
2

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานเครือข่ายผู้ปกครอง
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
5

• งานสำนักงาน
4

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
2

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
3

• งานมสธ.
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
11

ภาษาไทย


นางปทิตตา จันทร์มณี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางยุวดี ดอกรังกูล
ครู ภาษาไทยนางสุภาพันธ์ โทณผลิน
ครู ภาษาไทยนางสาวชมัยพร แก้วปานกัน
ครู ภาษาไทยนางสาวชนทิชา เชิดตระกูล
ครู ภาษาไทยนางสาวกาญจนา เกิดเอี่ยม
ครู ภาษาไทยนางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์
ครู ภาษาไทยนางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา
ครู ภาษาไทยนางสาวขณิศรา ต้นสอน
ครู ภาษาไทยนายวุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร
ครู ภาษาไทยนางสาววราวรรณ จันชัง
ครู ภาษาไทยนางสาวพิมพ์ชนก พรหมจรรย์
ครู ภาษาไทยนางสาวสุพรพรรณ สิงห์ทอน
ครู ภาษาไทย