ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
35

• หญิง
124

รวม
159


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
50

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
93

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
2

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
2

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
1

• ฝ่ายประกันคุณภาพ
1

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
15

• คณิตศาสตร์
21

• วิทยาศาสตร์
21

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
6

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19

• ภาษาต่างประเทศ
23

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
3

• สุขศึกษาและพลศึกษา
8

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานบุคลากร
1

• งานสารบรรณ
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
4

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
1

• งานห้องสมุด
2

• งานแนะแนว
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
3

• งานศูนย์สื่อประสม
2

• งานห้อง Resource Center
2

• งานบริหารงบประมาณ
2

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
2

• งานซ่อมไฟฟ้า
2

• งานโสตทัศนศึกษา
2

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
2

• บริหารงานวิชาการ
3

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานเครือข่ายผู้ปกครอง
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
10

ภาษาไทย


นางสาวชนทิชา เชิดตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางระวีวรรณ กัลย์จารึก
ครู ภาษาไทยนางปทิตตา จันทร์มณี
ครู ภาษาไทยนางยุวดี ดอกรังกูล
ครู ภาษาไทยนางสุภาพันธ์ โทณผลิน
ครู ภาษาไทยนางสาวชมัยพร แก้วปานกัน
ครู ภาษาไทยนางสาวกาญจนา เกิดเอี่ยม
ครู ภาษาไทยนางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์
ครู ภาษาไทยนางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา
ครู ภาษาไทยนางสาวขณิศรา ต้นสน
ครู ภาษาไทยนายวุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร
ครู ภาษาไทยนางสาววราวรรณ จันชัง
ครู ภาษาไทยนางสาวสุพรพรรณ สิงห์ทอน
ครู ภาษาไทย

นายทรงวุฒิ แรมชื่น
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาไทยนางสาวดารัณ สรรสม
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาไทย