ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
39

• หญิง
124

รวม
164


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
39

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
91

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
28


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• โรงเรียนสงวนหญิง
1

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
1

• คณะสี
1

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
20

• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพ
11

• ภาษาต่างประเทศ
20

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
5

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4

• งานกิจการนักเรียน
1

• งานทะเบียนและงานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานการเงินและบัญชี
1

• งานปฏิคม
1

• งานแนะแนว
1

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
1

• งานศูนย์สื่อประสม
1

• งานบริหารงบประมาณ
1

• งานบริหารทั่วไป
1

• งานธุรการ
1

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
1

• งานห้องสมุด
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
1

• งานโครงการ Smart Class
1

• งานโครงการ EP
2

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
1

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
4

• งานโครงการ Education Hub
1

• งานโครงการ SMTE
1

• งานผลิตเอกสาร
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ภาษาไทยหัวหน้ากลุ่มสาระฯนางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ครู ภาษาไทย

ครูนางสุภาพันธ์ โทณผลิน
ครู ภาษาไทย
นางสาวชนทิชา เชิดตระกูล
ครู ภาษาไทย
นางสาวชมัยพร แก้วปานกัน
ครู ภาษาไทย
นางสาวกาญจนา เกิดเอี่ยม
ครู ภาษาไทย
นางสาวขณิศรา ต้นสอน
ครู ภาษาไทย
นายวุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร
ครู ภาษาไทย
นางสาววราวรรณ จันชัง
ครู ภาษาไทย
นางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา
ครู ภาษาไทย
นางสุพรพรรณ ฮกฮั้ว
ครู ภาษาไทย
นางสาวพุฒิระพี เรือนทองดี
ครู ภาษาไทย
นางสาวพิมพ์ชนก พรหมจรรย์
ครู ภาษาไทย
นายชนะชล บัวทอง
ครู ภาษาไทย