ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
42

• หญิง
138

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
13

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
11

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
10

• งานสารสนเทศ
9

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
22

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
10

• งานโครงการ Education Hub
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเน‚เธ—เธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการเนตรชุกรณ์ หอมไม่วาย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมบุญ สกุลกรุณาอารีย์
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนนายยอดชาย ขุนสังวาลย์
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวณปภัช พลฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)

นางสาวบุญสม ศรีศักดา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์นางสาวฉันทนา บุญมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์นางสาวฐาปนีย์ พลเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางยุวดี ดอกรังกูล
ครู ภาษาไทยนายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุหรรษา คงมีชนม์
ครู คณิตศาสตร์นางมนต์ทิพย์ แก้วเจริญ
ครู คณิตศาสตร์นางแพร สมใจเพ็ง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวนพวรรณ วิจิตรบรรจง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวชมพูนุท รุ่งสว่าง
ครู คณิตศาสตร์นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา
ครู วิทยาศาสตร์นางศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์
ครู วิทยาศาสตร์นางอินทิรา เกตุอินทร์
ครู วิทยาศาสตร์นางศุภจินต์ มีมุข
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวจิตติมา ดมหอม
ครู วิทยาศาสตร์นางสาววนิดา สวนดอกไม้
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวอัญชลี ด้วงต้อย
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวรำพึง โพธิ์ศรี
ครู วิทยาศาสตร์นางสาววัชราพร ฟองจันทร์
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวเมทินี พันธุ
ครู วิทยาศาสตร์นางลำดวน บุญรังษี
ครู วิทยาศาสตร์นายสุชาติ ผลภาษี
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสมพิศ เล็กถวิลวงศ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวนิตยา ช่วงชิต
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายนรินทร์ รักนุ้ย
ครู ศิลปะนางสาวพจนา บัวกระสินธุ์
ครู ศิลปะนางสาวบุษบา น้ำค้าง
ครู ศิลปะนางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางน้ำค้าง แอสมจิตต์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางทิพยารัตน์ ดนุไทย
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวนภชนัตร กิรติขัตติยา
ครู ภาษาต่างประเทศนายเขมินท์ อุ่นศิริ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางปรัศนียา เทียนไชย
ครู ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)

นางสาวอัญชลิกา พวงดอกไม้
พนักงานราชการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน