ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
42

• หญิง
138

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
13

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
11

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
10

• งานสารสนเทศ
9

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
22

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
10

• งานโครงการ Education Hub
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นางภรรัช โอสธีรกุล
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นายสุพรรณชาติ แปลงเงิน
ที่ปรึกษา (กลุ่มสาระ) ภาษาต่างประเทศ (EP)

นางสาวอารีรัตน์ ศิริเชษฐ
หัวหน้าโครงการ ภาษาต่างประเทศ (EP)

นายศุภชาติ อิ่มเกษม
หัวหน้าคณะ คณะสีนางสุพาภรณ์ บุญรักษ์
หัวหน้าคณะ คณะสีนางสาวชนทิชา เชิดตระกูล
หัวหน้าคณะ คณะสีนางสาวเกษราภรณ์ สุระ
หัวหน้าคณะ คณะสีนายธนวัฒน์ นาคเอก
หัวหน้าคณะ คณะสี

นางสาวขณิศรา ต้นสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทยนางสาวมณฑนา รัตนบุรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายธเนศ สมาลาวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะนางสาวพัชรี ชมจันทึก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวศิริรัตน์ ยอดยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางปทิตตา จันทร์มณี
ครู ภาษาไทยนางสุภาพันธ์ โทณผลิน
ครู ภาษาไทยนางสาวชมัยพร แก้วปานกัน
ครู ภาษาไทยนางสาวกาญจนา เกิดเอี่ยม
ครู ภาษาไทยนางสาวอรนุช แม้นเทวฤทธิ์
ครู ภาษาไทยนางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา
ครู ภาษาไทยนายวุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร
ครู ภาษาไทยนางสาววราวรรณ จันชัง
ครู ภาษาไทยนางสาวพิมพ์ชนก พรหมจรรย์
ครู ภาษาไทยนางสาวสุพรพรรณ สิงห์ทอน
ครู ภาษาไทยนางทรายทอง ขยันการนาวี
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุกัญญา แอสมจิตต์
ครู คณิตศาสตร์นางสาวปัญจพร ซังยืนยง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะ
ครู คณิตศาสตร์นางสาวสุพัตรา หมอยาดี
ครู คณิตศาสตร์นางสาวพิชชาพร เจริญยิ่ง
ครู คณิตศาสตร์นางสาวจุฑารัตน์ เข็มเงิน
ครู คณิตศาสตร์นางสาวกมลลักษณ์ เพ็งดำ
ครู คณิตศาสตร์นายภัทรพล พุ่มเข็ม
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวนิสา จุลโพธิ์
ครู วิทยาศาสตร์นางพิมพ์รดา เพิ่มพูล
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภ
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวธัญจิรา ทองมาก
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวมลฑิรา ศรีศักดา
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวหทัยรัตน ทองโสภา
ครู วิทยาศาสตร์นางกฤติยา เหมรี
ครู วิทยาศาสตร์นายชนินทร์ ชโลธร
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวสมฤดี แจ้งข่าว
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาววีรินทร์พิมล ศรีชัย
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวภัทราภรณ์ รัตนวงศา
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวนิลาวรรณ สมศักดิ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายเมธา โกมุกพันธ์
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนายเสกสรรค์ นาเอก
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวพัชรี น้อยเพ็ง
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางพรทิพย์ บุญลือ
ครู ศิลปะพรรณพงศ์ สมจิตต์
ครู ศิลปะนางสาวชญานุตน์ เฮงตระกูล
ครู ศิลปะนางสุภัทรา บุญญสิทธิ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาววัสนันท์ ประจงการ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายสันติชัย บุญรักษ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวสุพรรณณี สกุลฤทธิ์
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาววรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีโสภณ ผาปาน
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวจริญญา นาระกันทา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนาย พาสุโข โสขุมา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวปาจรีย์ รัตนวิเชียร
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวภาวิณี สุวรรณประทีป
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวสุภาภรณ์ อยู่ประยงค์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวภาพตะวัน สันธนพิพัฒน์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวระวีวรรณ วีระเทศ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาววาสนา อร่ามรัศมี
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์
ครู ภาษาต่างประเทศนายสมัชญ์ ศรีจันทร์ทับ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวน้ำทิพย์ ใจแจ้ง
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวสหัทยา หอมฟุ้ง
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวกุลิสรา หอมเย็นใจ
ครู ภาษาต่างประเทศนายธฤต จันทร์สุวรรณ
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวมาณิการ์ พรหมสุข
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวกฤษณา วิรุฬห์พจน์
ครู ภาษาต่างประเทศ (EP)ชุลีพร จันทร์เชียงศรี
ครู ภาษาต่างประเทศ (EP)นายทรงศักดิ์ โชติช่วง
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวทินันยา โพธิ์ศรี
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวกัญญภรณ์ เลื่อยไธสงค์
ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอริศา พวงดอกไม้
อัตราจ้าง (สอน) การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาววิลาวรรณ วีระสุวรรณ
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศนางสาวฐิตารีย์ เทมี
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)นางสาวพนิดา ดอกไม้ศรีจันทร์
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)

นางสาวฉัตรสิรี คันธฐากูร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาววรีญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
เจ้าหน้าที่ งานกิจการนักเรียนนางสาววิไลวรรณ คงเปีย
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นิภาพร ยาทิพย์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชีนางสาวภัทรานี ชัยศรี
เจ้าหน้าที่ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียนนางสาวณัฐวดี จันทร์แหยม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไปนางสาวสุนิสา สุวรรณคีรี
เจ้าหน้าที่ งานธุรการนายอภิสิทธิ์ ผาสุโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานซ่อมไฟฟ้านางสาวศิวนาถ ห้วยหงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษานางสาวพุทธชาด พลเสน
เจ้าหน้าที่ งานกราฟฟิค EPนางสาวชลินีย์ โภคัง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุโครงการ EPนางสาวจุฬารัตน์ เกตุคง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน-วัดผลนางสาวนววรรณ สุมูลเวช
เจ้าหน้าที่ บริหารงานวิชาการเปรมกมล วิหคทอง
เจ้าหน้าที่ บริหารงานวิชาการนางมลฤดี ใจมั่น
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ Smart Classนางสาวกสิวรรณ วรรณวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ EPภัควัลย์ จันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่ งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคนางสาวพรไพลิน ทะนงค์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการ Education Hub