ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
42

• หญิง
138

รวม
183


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
43

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ฝ่ายบริหารวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
1

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
2

• คณะสี
6

• ภาษาไทย
13

• คณิตศาสตร์
22

• วิทยาศาสตร์
24

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15

• ศิลปะ
7

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21

• ภาษาต่างประเทศ
22

• ภาษาต่างประเทศ (EP)
13

• สุขศึกษาและพลศึกษา
7

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• EP
1

• งานบุคลากร
6

• งานสารบรรณ
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานกิจการนักเรียน
2

• งานประกันคุณภาพ
18

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานทะเบียน
8

• งานการเงินและบัญชี
4

• งานยานพาหนะ
2

• งานอนามัยโรงเรียน
1

• งานปฏิคม
6

• งานห้องสมุด
8

• งานแนะแนว
5

• รักษาความปลอดภัย
3

• งานพัสดุและครุภัณฑ์
2

• พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน
10

• งานศูนย์สื่อประสม
8

• งานห้อง Resource Center
1

• งานบริหารงบประมาณ
3

• งานบริหารทั่วไป
2

• งานธุรการ
2

• Labboy
1

• งานซ่อมไฟฟ้า
1

• งานโสตทัศนศึกษา
4

• งานห้องสมุด
1

• งานกราฟฟิค EP
1

• งานพัสดุโครงการ EP
1

• งานทะเบียน-วัดผล
1

• บริหารงานวิชาการ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานโครงการ Smart Class
2

• งานโครงการ EP
1

• งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯลฯ
1

• งานนักการภารโรง
2

• งานตรวจสอบภายใน (การเงิน บัญชีและพัสดุ)
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
5

• งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุค
3

• งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
1

• งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

• งานมูลนิธิ
4

• งานมสธ.
7

• งานแผนงานโรงเรียน (แผนกลาง)
11

• งานแผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
10

• งานสารสนเทศ
9

• งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน
4

• งานสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
14

• งานกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ - ยุวกาชาด - เนตรนารี
11

• งานวัดผล
7

• งานห้องเรียนสีเขียว
8

• งานธนาคารโรงเรียน
4

• งานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศการเรียนการสอน
22

• ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)
10

• งานโครงการ Education Hub
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

เน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธ


นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวจิรสุดา เชี่ยวชาญ
ครู คณะสีนางสาวดารารัตน์ ทองโชติ
ครู คณิตศาสตร์นายเฉลิมพร แตงโสภา
ครู คณิตศาสตร์นางสาวชนิษฎา นุ่มอ่อน
ครู คณิตศาสตร์นางสาวโชติกา ศรีคำไทย
ครู วิทยาศาสตร์นางสาวณัฐชา เทียนศรี
ครู วิทยาศาสตร์นายอานันท์ นกดำ
ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางสาวธนันญดา ศรีโมรา
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวกัญญภัทร แสงดาว
ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายนพวรรณ ตันติคงพันธ์
ครู ภาษาต่างประเทศนางสาวจุฑามาศ แป้นแจ้ง
ครู ภาษาต่างประเทศนายประยุทธ์ ขำพิจิตร
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาววิภวานี ชำนาญศิลป์
ครู สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวฉัตรกานต์ วัฒนาดิลกชาติกุล
ครู ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)

Crystina Giuffride
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)MR. Ricardo Lim Calaquian
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)MR. Hiren Narsai
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)MR. BRETT WILLKIN
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)Miss HUNG LU
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)MISS YAN XUEXIN
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)Mr.Klye Richard Fogarty
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)Ms.Laura Ellen Vinzant
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (EP)MR. Bryan Izumoto
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)MR. Anthony Burns
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)MR. Nicholas Evans
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)MR. Connor Balfany
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)MR. Christian Hedstrom
อัตราจ้าง (สอน) ภาษาต่างประเทศ (Education HUB)

นางสาวเสาวรส สุวรรณเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวนางสาวเพทาย สอแอง
เจ้าหน้าที่ Labboyผู้ติดต่อภายนอก หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่